New Document
Photo Gallery
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนแม่ทะวิทยา(1732)(20-2-2014)
ทัศนศึกษาเส้นทางสันกำแพง-เชียงใหม่-ดอยอินทนนท์(5)(5-3-2014)
โครงการอบรมการพัฒนาผู้นำเที่ยวท้องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC(881)(2013-03-26)
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่้องเที่ยว(12)(2013-02-04)
TIM MOU with TCEB(23)(2012-12-19)
ทัศนศึกษาภาคเหนือ(25)(2012-12-17)
งานสันนิบาต ครั้งที่7(10)(2012-12-07)
อบรมการดูดาวเบื้องต้น(11)(2012-09-12)
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(55)(2012-09-15)
งานกีฬาสานสัมพันธ์วจ 2555(48)(2012-08-29)
โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาท่องเที่ยวด้านแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มภาคเหนือ(14)(2012-08-25)
ทัศนศึกษาอยุธยา-กทม.กาญจนบุรี-เพชรบุรี(16)(2012-08-14)
ค่ายรักษ์ท่องเที่ยว รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น(64)(2012-07-29)
การอบรมลูกประคบเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น(7)(2012-07-27)
งานสัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนAEC(46)(2012-07-18)
การศึกษาดูงานของคณาจารณ์ในสาขาวิชา(13)(2012-07-09)
การอบรมผู้นำเที่ยวด้าน ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม(5)(2012-06-23)
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(5)(17-1-2555)
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(6)(10-2-2555)
โครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่ม‏(5)(3-15-2555)
ทัวร์ ลำปาง(3)(30-3-2555)
โครงการสัมมนาท่องเที่ยวรักษ์สิ่งแวดล้อม‏(6)(20-5-2555)

Photo Gallery ® Language Centre Lampang Rajabhat University