รายงานข้อมูลสารสนเทศบุคคลกรประจำสาขา
รายงานข้อมูลสารสนเทศบุคคลกรประจำสาขา
จำนวนอาจารย์ประจำสาขาืทั้งหมด  6  คน
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.67    ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 66.67    ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 16.67

อาจารย์
6 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0 คน
รองศาสตราจารย์
0 คน
ศาสตราจารย์
0 คน


อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 100.00    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00    รองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00    ศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00