โคลงสร้างบริหาร 

 

             สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไปเป็นสาขาที่อยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีรายละเอียดดังนี้
 
 
 
 
ตารางที่ 1 รายชื่อหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศึกษา

ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร/สาขา
วันเดือนปี
ที่ได้รับการรับรอง
 
1
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
23 ก.ค. 2550