ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางได้ก่อตั้งขึ้นด้วยนโยบายของกรมการฝึกหัดครู (ในสมัยนั้น) ที่จะให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้ผลิตบัณฑิตในสาขาอื่นๆ นอกเหนือจาก   ครุศาสตรบัณฑิตอีกทั้งเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย มีความเป็นสากล การแข่งขันและลงทุนอย่างเสรี ส่งผลให้มีการพัฒนาทางด้านการคมนาคม เพื่อการเดินทางติดต่อค้าขาย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านสื่อที่มีความทันสมัยมากขึ้น ทำให้ธุรกิจการค้า การพาณิชย์ต่างๆ เกิดและเติบโตขึ้นในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
          ในส่วนธุรกิจด้านการบริการที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี และมีแนวโน้มสูงขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างชัดเจน ต้องประสบปัญหาทางด้านบุคลากร ผู้ให้บริการมีจำนวนไม่เพียงพอคุณภาพในการบริการไม่ได้มาตรฐานสากล เนื่องจากขาดการฝึกอบรม และการสอนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะยังไม่มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง ทำให้กรมการฝึกหัดครูเห็นการณ์ไกลเกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจด้านบริการและการท่องเที่ยวในอนาคต
          กรมการฝึกหัดครูจึงร่วมมือกับวิทยาลัยครูต่างๆ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อผลิตศิลปศาสตรบัณฑิต เอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งเปิดสอนในระดับอนุปริญญาสาขาธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อเร่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวของประเทศไทย จนกรมการฝึกหัดครูได้เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฎ และมหาวิทยาลัยราชภัฎตามลำดับ
           ปัจจุบันสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ตั้งอยู่ ณ อาคาร 36 ชั้น 4 ห้อง 3642 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) 4 ปี สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


ปรัชญา มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นบุคลากรมืออาชีพในสายการบริการ
          
วิสัยทัศน์
             ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือในระดับสากล เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมบริการ โดยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ รวมทั้งส่งเสริมการทำวิจัยและให้บริการแก่ชุมชน
     
พันธกิจ  
                    สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   คณะวิทยาการจัดการ ได้กำหนดพันธกิจของสาขาวิชาไว้ดังต่อไปนี้
ด้านให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ
ผลิตบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและผลิต
บัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในด้านการบริการ
ด้านการวิจัย
ผลิตผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาใน
อนาคตต่อสังคมและท้องถิ่น
การให้บริการวิชาการแก่สังคม
ให้บริการวิชาการและการฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรวมถึงผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานแก่งานบริการที่มีคุณภาพสู่สังคม
ทำนุบำรุงและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนบัณฑิตให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น  
     
เป้าหมายการพัฒนา
             สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต (จากแผนยุทธศาสตร์สาขา 10 ปี 2551 ถึง 2554) โดยให้มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 6 คน เป็นปริญญาเอก ร้อยละ 33.33 และมีตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 33.33 มีบุคลากรสนับสนุน จำนวน 2 คน อาจารย์ ร้อยละ 80 ทำวิจัย   มีงานวิจัยที่มีคุณภาพปีละ 2 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 1 เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย 25,000 บาทต่อคน