โครงสร้างหลักสูตร
1     จำนวนหน่วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
2   โครงสร้างหลักสูตร
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
1.  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป          จำนวนไม่น้อยกว่า                  30   หน่วยกิต ประกอบด้วย
      (1)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                            12 – 15 หน่วยกิต
      (2)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                           3 – 9  หน่วยกิต
      (3)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                            3 - 9    หน่วยกิต
      (4)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         6- 12  หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาเฉพาะ                           จำนวนไม่น้อยกว่า              100    หน่วยกิต ประกอบด้วย
                  2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                                                 84      หน่วยกิต
                  2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ                                                                     9      หน่วยกิต
                  2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                           7      หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                        จำนวนไม่น้อยกว่า                 6     หน่วยกิต
 
(1)    กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                                                 
          บังคับเรียน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
                        1500103       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน                          3(3-0-3)               
                        1500106       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                   3(3-0-3)
                        1500107       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                              3(3-0-3)
 
                                ให้เลือกเรียน 3 – 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
                        1500105        สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า                                                     3(3-0-3)
                        1500109        ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ                                                                       3(3-0-3)
                        1500110        ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน                                                              3(3-0-3)
                        ถ้าหากตลอดหลักสูตรมีการจัดรายวิชาภาษาอังกฤษให้เรียนไม่ครบ 12 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและให้นับหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
(2)    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                                       9 หน่วยกิต
          ให้เลือกเรียน  3 – 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
                        1500104       ความจริงของชีวิต                                                                                3(3-0-3)
                        2000102       สุนทรียภาพของชีวิต                                                                          3(3-0-3)
                        2500101       พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                                   3(3-0-3)
 
(3)    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                                        6 หน่วยกิต
          ให้เลือกเรียน 3 – 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
                        2500102       วิถีไทย                                                                                                   3(3-0-3)
                        2500103       วิถีโลก                                                                                                   3(3-0-3)
                        2500104       ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                                             3(3-0-3)
 
(4)    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                     9   หน่วยกิต
                                ให้เลือกเรียน 6 – 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
                        4000105       วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                                            3(3-0-3)
                        4000106       การคิดและการตัดสินใจ                                                                    3(3-0-3)
                        4000107       เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                        3(2-2-3)
                        4000108       เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                                             3(2-2-3)
                        4000109       วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                     3(2-2-3)
                        4000110       พืชพรรณเพื่อชีวิต                                                                               3(2-2-3)
 
17.3.2       หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                                                    
               กำหนดให้ทุกคนต้องเรียนไม่น้อยกว่า                   100        หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
                (1)    กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                                          ไม่น้อยกว่า            84 หน่วยกิต 
                                                บังคับเรียน                                                                                           33 หน่วยกิต
1551604                ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1                                                        3(3-0-3)
1552610                ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2                                                        3(3-0-3)
1552604                ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1                                                      3(3-0-3)               
1552605                ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2                                                      3(3-0-3)
1643104                ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย                                                   3(3-0-3)
2012105                ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                            3(3-0-3)
2523301                มรดกไทย                                                                                              3(3-0-3)
2543201                ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย                                                              3(2-2-3)
3571201                หลักการมัคคุเทศก์                                                                               3(2-2-3)
3571301                หลักการโรงแรม                                                                 3(2-2-3)
3571304                ศิลปะการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการ                           3(3-0-3)
3572201                การวางแผนท่องเที่ยวและการจัดรายการนำเที่ยว                         3(2-2-3)
3572202                การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                                                                        3(2-2-3)
3572701                กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยวการบริการและธุรกิจโรงแรม                 3(3-0-3)
3573201                อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                                                                       3(3-0-3)
3573203                พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว                                                               3(3-0-3)
3573211                ธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่ง                                                     3(2-2-3)
3574910                สัมมนาปัญหาธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ                      3(2-2-3)
4514203               ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย                                                  3(2-2-3)
 
 (2)   กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ                                                                            9        หน่วยกิต
บังคับเรียน                                                                                                               9         หน่วยกิต
3561101      องค์การและการจัดการ                                                                 3(3-0-3)
3561204      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ                                               3(3-0-3)
3591105      เศรษฐศาสตร์ทั่วไป                                                                                       3(3-0-3)
 
                (3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                       7          หน่วยกิต
                3503810      เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                           2(90)
                3504806      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                              5(350)